Składki członkowskie a zwolnienia podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) przewiduje w swojej treści szereg zwolnień dla organizacji pozarządowych. Jedno z nich to zwolnienie określone w treści art. 17 ust. 1 pkt. 40 ustawy o CIT. Na mocy tego przepisu wolne od podatku dochodowego są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (ograniczenie podmiotowe). Kolejną przesłanką dla korzystania ze zwolnienia jest przesłanka przedmiotowa, a mianowicie dotyczy ono przychodów, które mają określone źródło pochodzenia, a mianowicie wyłącznie środków pochodzących ze składek członków danej organizacji.

Jednocześnie w omawianym przepisie mamy tez do czynienia z czynnikiem eliminującym prawo do korzystania ze zwolnienia – jest to wydatkowanie ww. środków na działalność gospodarczą organizacji. Ustawa nie wskazuje zatem konkretnie na co mają być przeznaczone środki pochodzące ze składek, aby mogły korzystać ze zwolnienia. Przepis wskazuje jedynie na co nie mogą być przeznaczone składki członkowskie, aby móc korzystać ze zwolnienia – na działalność gospodarczą organizacji. Sądy podchodzą dość restrykcyjnie do organizacji, które prowadzą działalność i która ma prawo korzystać ze zwolnienia.

Dla przykładu przedstawić można orzeczenie dotyczące izb gospodarczych otrzymujących od swoich członków składki. Zdaniem Sądu art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT nie dotyczy innych podmiotów, których zakres działalności i cele statutowe byłyby zbliżone do organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Zdaniem Sądu zaliczenie izb gospodarczych w celach rejestracji w KRS do kategorii stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz zakładów opieki zdrowotnej nie oznacza, że izba gospodarcza jest fundacją, organizacją społeczną lub zawodową, czy tez zakładem opieki zdrowotnej. Również zaliczenie jej dla celów statystycznych do grupy samorządu gospodarczego i zawodowego nie oznacza, że będąc jednostką samorządu gospodarczego jest jednocześnie jednostką samorządu zawodowego. Skutkiem powyższego zdaniem Sądu w świetle art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT brak jest podstaw do objęcia zwolnieniem od podatku składek członkowskich członków izb gospodarczych lub innych grup podmiotów od tych, które zostały wskazane w tym przepisie[1].

 

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  21 listopada 2007  r., III SA/Wa 721/07, LEX nr 466099

Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Poniżej przedstawiam w telegraficznym skrócie najważniejsze zmiany obowiązujące od stycznia 2017 roku, które mogą być istotne z punktu widzenia prowadzenia działności gospodarczej:
1.       Odwrotne obciążenie na usługi budowlane
Od dnia 1 stycznia dla znacznej części usług budowlanych stosowany będzie mechanizm odwrotnego obciążenia. Będziemy go stosować jeżeli:
a) usługodawcą jest podatnik VAT czynny;
b) usługobiorcą jest podatnik VAT czynny;
c) usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).
Zmiana dotyczy usług, których wykaz przesyłam w załączniku.

2.       Obowiązek płatności za FV za pośrednictwem wyciągu bankowego
Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Jeżeli płatność zostanie dokonana kasą to w momencie zapłaty będzie konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania lub w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody.
Powyższe dotyczy transakcji powyżej 15.000 zł.

3.   JPK – jednolite pliki kontrolne
Od stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy mają obowiązek wysyłania do Urzędu Skarbowego jednolitego pliku kontrolnego zawierającego rejestr sprzedaży i zakupu VAT – JPK_VAT.
Mały przedsiębiorca to taki który w jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniał mniej niż 50 a więcej niż 9 pracowników a roczny dochód wyniósł powyżej 2 mln euro i nie przekroczył 10 mln euro.
Średni przedsiębiorca to taki który w jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniał miej niż 250 pracowników i nie osiągnął rocznego obrotu ze sprzedaży 50 mln euro.

4.   CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.
Od stycznia 2017roku dla małych przedsiębiorców stawka podatku dochodowego wyniesie 15%.

5.   Ryczałt
Od stycznia 2017 roku został podniesiony próg przychodów dla przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem zryczałtowanym. Wynosi on 250 tyś euro dla przedsiębiorcy który w 2016 roku nie przekroczył tej kwoty.