Zmiany na blogu i nowy sklep internetowy KPP

Na blogu było ostatnio cicho, ale bynajmniej nie dlatego, że zapomnieliśmy o naszych czytelnikach! Przez kilka ostatnich tygodni pracowaliśmy intensywnie nad uruchomieniem naszego sklepu internetowego i produkcją materiałów do szkoleń on-line. Efekty naszej pracy możecie znaleźć w zakładce SKLEP na naszej stronie internetowej.

Ponadto 5 października ukazała się moja ostatnia publikacja wydana przez wydawnictwo ODDK pt. PODATKI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH. Organizacje pozarządowe to – z uwagi na moją wieloletnią współpracę z III sektorem – szczególnie bliska mi grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, a celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu przywilejów, w tym również o charakterze podatkowym.

W swojej publikacji omawiam zagadnienia związane z opodatkowaniem organizacji pozarządowych: podatkiem dochodowym, podatkiem od towarów i usług, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn.

W publikacji znajdziecie, m.in.:

  • charakterystykę organizacji pozarządowych,
  • źródła finansowania działalności (dotacje, darowizny, składki członkowskie, zbiórki publiczne oraz loterie fantowe),
  • podobieństwa oraz różnice między prowadzeniem działalności odpłatnej, a działalności gospodarczej,
  • przedmiot opodatkowania podatkiem CIT,
  • zasady kwalifikowania przychodów i kosztów związanych z realizacją działalności statutowej,
  • zwolnienia podatkowe w podatku od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług,
  • zasady opodatkowania VAT czynności nieodpłatnych,
  • organizacja pozarządowa jako podatnik: podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Atutem publikacji są niewątpliwie przywołane przykłady, a także orzecznictwo sądowe. Książka zawiera również wypełnione przykładowo deklaracje: CIT-8, CIT-8/O oraz CIT-D.

Decydując się na zakup niniejszej pozycji, poza otrzymaną wiedzą Czytelnik otrzyma także kupon rabatowy (-10%) na usługi doradztwa podatkowego świadczone przez Kancelarię Prawa Podatkowego dr Agaty Błaszczyk oraz na udział w szkoleniach on-line dostępnych na platformie szkoleń Kancelarii. Szczegóły realizacji kuponu na końcu książki.

Zapraszamy zatem do zakupu zarówno samej publikacji jak i naszych szkoleń on-line!

 

 

Składki członkowskie a zwolnienia podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) przewiduje w swojej treści szereg zwolnień dla organizacji pozarządowych. Jedno z nich to zwolnienie określone w treści art. 17 ust. 1 pkt. 40 ustawy o CIT. Na mocy tego przepisu wolne od podatku dochodowego są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (ograniczenie podmiotowe). Kolejną przesłanką dla korzystania ze zwolnienia jest przesłanka przedmiotowa, a mianowicie dotyczy ono przychodów, które mają określone źródło pochodzenia, a mianowicie wyłącznie środków pochodzących ze składek członków danej organizacji.

Jednocześnie w omawianym przepisie mamy tez do czynienia z czynnikiem eliminującym prawo do korzystania ze zwolnienia – jest to wydatkowanie ww. środków na działalność gospodarczą organizacji. Ustawa nie wskazuje zatem konkretnie na co mają być przeznaczone środki pochodzące ze składek, aby mogły korzystać ze zwolnienia. Przepis wskazuje jedynie na co nie mogą być przeznaczone składki członkowskie, aby móc korzystać ze zwolnienia – na działalność gospodarczą organizacji. Sądy podchodzą dość restrykcyjnie do organizacji, które prowadzą działalność i która ma prawo korzystać ze zwolnienia.

Dla przykładu przedstawić można orzeczenie dotyczące izb gospodarczych otrzymujących od swoich członków składki. Zdaniem Sądu art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT nie dotyczy innych podmiotów, których zakres działalności i cele statutowe byłyby zbliżone do organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Zdaniem Sądu zaliczenie izb gospodarczych w celach rejestracji w KRS do kategorii stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz zakładów opieki zdrowotnej nie oznacza, że izba gospodarcza jest fundacją, organizacją społeczną lub zawodową, czy tez zakładem opieki zdrowotnej. Również zaliczenie jej dla celów statystycznych do grupy samorządu gospodarczego i zawodowego nie oznacza, że będąc jednostką samorządu gospodarczego jest jednocześnie jednostką samorządu zawodowego. Skutkiem powyższego zdaniem Sądu w świetle art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT brak jest podstaw do objęcia zwolnieniem od podatku składek członkowskich członków izb gospodarczych lub innych grup podmiotów od tych, które zostały wskazane w tym przepisie[1].

 

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  21 listopada 2007  r., III SA/Wa 721/07, LEX nr 466099